۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

اشتباهات قران در مورد زمین و اسمان


تصور عربي که در عربستان زندگي ميکرد از زمين و اسمان تقريبا مثل اتاقي بود که شما در ان
نشسته ايد. او زمين را مثل کف اتاق مسطح و اسمان را همانند سقف ان ميدانست. او نميدانست که اصلا
چيزي به نام اسمان وجود ندارد و انچه ميبيند ناشي از تجزيه نور افتاب است. خورشيد را چون يک
چراغ ميدانست که البته حرکت ميکند و نميدانست که مثلا در همين کهکشان راه شيري ميلون ها خورشيد
وجود دارد. او نميدانست که بلاواقع خورشيد هم يک ستاره است و ستارگان هم در واقع خورشيدند. او
فکر ميکرد ستارگان شب ها به اسمان مياند. و ماه را در حرکت ميدانست ولي تصور ميکرد که در پي
خورشيد حرکت ميکند و تصور ميکرد که ماه نيز چون خورشيد از خود نور دارد. اما زمين را ثابت
فرض ميکرد. او تصور ميکرد خورشيد پشت کوه و يا.. فرو ميرود و فردا نيز از جايي مثل کوه يا
دوباره خارج ميشود..او فکر ميکرد وقتي شب ميشود همه جهان شب و تاريک ميشود وقتي روز ميشود
همه جهان روز ميشود. او نميدانست مثلا در فضاي ماواري جو شب و روز معني ندارد.و اين شب رو
روز به وجود امده ناشي از حرکت دوراني زمين به دور خود است. با نگاهي به ايات قران ميبينيم که
تصور قران نيز از زمين و اسمان به همين ترتيب است.
و آسمان را سقفى محفوظ قرار داديم و[لى] آنان از [مطالعه در] نشانههاى آن اعراض مىكنند .سوره
انبيا ايه 32
در اين ايه اسمان را سقف پنداشته ولي همينطور که گفتيم اسمان وجود جسمي ندارد.

آيا آفرينش شما دشوارتر استيا آسمانى كه [او] آن را برپا كرده است ايه 27 سوره نازعات

سقفش را برافراشت و آن را [به اندازه معين] درست كرد (28) سوره نازعات

و شبش را تيره و روزش را آشكار گردانيد ايه 29 سوره نازعات
در سه ايه فوق دو نکته نهفته است اول اين که باز اسمان را سقف دانسته و دوم اين که براي اسمان
شب و روز تصور کرده است در حالي که شب و روز متعلق به کراتي است که چرخش دوراني به دور
خود دارند و در فضاي ماوراي جو شب و روز وجود ندارد.

همان [خدايى] كه زمين را براى شما فرشى [گسترده] و آسمان را بنايى [افراشته] قرار داد و از آسمان
آبى فرود آورد و بدان از ميوهها رزقى براى شما بيرون آورد پس براى خدا همتايانى قرار ندهيد در
حالى كه خود مىدانيد (22) سوره بقره
در ايه فوق باز اسمان را چون سقف پنداشته و زمين را چون فرش مسطح

آسمانها را بىهيچ ستونى كه آن را ببينيد خلق كرد و در زمين كوههاى استوار بيفكند
تا [مبادا زمين] شمارا بجنباند و در آن از هر گونه جنبندهاى پراكنده گردانيد و از آسمان آبى
فرو فرستاديم و از هر نوع [گياه] نيكو در آن رويانيديم سوره 31 ایه 10
در ايه فوق باز الله ميگويد که ستونهاي اسمان را شما نميبينيد... يعني اسمان
براي زمين چون سقف اتاق شماست البته ستون هايش را نميبينيد. ضمنا الله براي اين که زمين نجنبد
براي ان کوه قرار داده سوالي که پيش مياد اين است که پس چرا حتي در کوهستان ها زمين ميجنبد و
زلزله ميشود. سوما الله براي اين که زمين نجنبد به کوه احتياج داشته....

خدا [همان] كسى است كه آسمانها را بدون ستونهايى كه آنها را ببينيد برافراشت آنگاه بر عرش استيلا
يافت و خورشيد و ماه را رام گردانيد هر كدام براى مدتى معين به سير خود ادامه مىدهند [خداوند]
در كار [آفرينش] تدبير مىكند و آيات [خود] را به روشنى بيان مىنمايد اميد كه شما به لقاى
پروردگارتان
يقين حاصل كنيد ایه (2) سوره الرعد.
خداوند همه جا از حرکت خورشيد و ماه خبر ميدهد اما از حرکت زمين خبر نميدهد اگر الله اين را
ميدانست که زمين حرکت ميکند حتما خبر ميداد.

خدا زمين را براى شما فرشى [گسترده] ساخت ایه (19) سوره نوح
در ايه فوق الله باز زمين را چون فرش مسطح فرض کرده

وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ 18
و به آسمان كه چگونه برافراشته شده. ایه (18) الغاشية
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ19
و به كوهها كه چگونه برپا داشته شده. ایه (19) الغاشية
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 20
و به زمين كه چگونه گسترده شده است. ایه (20) الغاشية

در ايه فوق صراحتا اشاره شده که (الارض کيف سطحت)
همچنين اسمان را رفيع و بلند فرض کرده در حالي که اسماني وجود ندارد و گفتيم انچه ميبينيم تجزيه نور خورشيد است.


بر فراز شما هفت [آسمان] استوار بنا كرديم (12)

و چراغى فروزان گذارديم 13 سوره النبا
فراز کره زمين کجاست؟ الله تصور ميکرده زمين مسطح است پس براي ان فراز در نظر گرفته اما اکنون که زمين کروي است فراز انساني که در زاپن زندگي ميکند با فراز انساني که در ايران زندگي ميکند متفاوت است.

از تو سوال ميکنند سبب بدر و هلال ماه چيست، بگو سبب آن تعيين عبادات حج است ایه 189 بقره
يک دليل بر اين که الله نميدانسته زمين کروي است ايه فوق است زيرا سبب بدر ماه کروي بودن زمين است ولي چون الله نميدانسته گفته سببش تعيين عبادات حج است. جالب اينجاست که عبادات حج تنها در عربستان معني داشته و الله فقط براي عرب ها ماه را هلالي ميکرده است.

تا آنگاه كه به غروبگاه خورشيد رسيد و ديد كه [خورشيد] در چشمهاى گلآلود و سياه غروب مىكند و نزديك آن طايفهاى را يافت فرموديم اى ذوالقرنين [اختيار با توست] يا عذاب مىكنى يا در ميانشان [روش] نيكويى پيش مىگيرى (86) سوره کهف
در اين ايه خدا ميگويد خورشيد در چشمه گل الود فرو ميرفته است. چون در اعراب دوره جهالت تصور ميکردند که خورشيد در زمين يا کوه و.. فرو ميرود. الله هم مثل انها ميانديشيده است.

تا آنگاه كه به جايگاه برآمدن خورشيد رسيد [خورشيد] را [چنين] يافت كه بر قومى طلوع مىكرد كه براى ايشان در برابر آن پوششى قرار نداده بوديم ایه (90) الکهف

قران در اين قصه ميگويد که ذولقرنين به جايي رسيد که خورشيد از انجا طلوع ميکرده است. با توجه
به کروي بودن زمين از نظر شما خورشيد در کجا طلوع ميکند.؟ در عربستان فکر ميکردند که خورشيد ذر نقطهاي دور از زمين خارج ميشود و در نقطه اي از زمين در ان فرو ميرود و الله ميگويد ذوالقرنين به ان نقطه رسيده.

سوگند به خورشيد و تابندگيش الشمس ايه يک
سوگند به ماه چون پي خورشيد رود. الشمس ايه دو
الله عربستان فکر ميکرده که ماه دنبال خورشيد حرکت ميکنه... اخه بعد از اين که خورشيد غروب ميکرده
ماه تو اسمون پيدا ميشده. نکته جال ديگه چرا خدا فقط ماه زمين را ميديده ميدونيم که بقيه کرات نيز قمر دارند.

و [نيز] پارهاى از شب و در فروشدن ستارگان تسبيحگوى او باش سوره 59 ایه (49)
همينطور که امروزه ميدانيم ستارگان در روز جايي نميروند ولي الله تصور ميکرده که تنها شب ها طلوع ميکنند.

آيا نديدهاى كه خدا آنچه را در زمين است به نفع شما رام گردانيد و كشتيها در دريا به فرمان او روانند و آسمان را نگاه مىدارد تا [مبادا] بر زمين فرو افتد مگر به اذن خودش [باشد] در حقيقتخداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است ايه 65 از سوره حج
الله اسمان را نگه داشته تا يه موقع روي زمين نيفته....
و ماه بى‏نور گردد . سوره 75 ایه 8
میدونیم که ماه از خودش نوری نداره و مثل یک اینه تنها نور خورشید را بازتاب میکند.

ميبنيد الله عربستان طرز فکرش مثل ادماي که تو عربستان زندگي ميکردند بوده.